Samen staan we sterker! Daarom bundelen de instituten de krachten in het samenwerkingsverband Arbeid. Zij leggen hun ervaringen en resultaten samen en ontwikkelen nieuwe praktijken in pilootprojecten. Dit vormt de basis voor het gezamenlijk beleidswerk.


Samenlevingsopbouw doet ook aan politiek

  • Samenlevingsopbouw wil structurele veranderingen zien die een oplossing bieden voor gemeenschappelijke problemen van achterstelling en uitsluiting.
  • Onze praktijkervaringen vertalen we in beleidsvoorstellen.
  • We zetten beleidsmakers op alle politieke niveaus ertoe aan een sociaal beleid te voeren. Het beleid bepaalt immers of er naar kwetsbare groepen geluisterd wordt en of onze samenleving in sociale richting evolueert.
  • We zoeken steeds naar de meest geschikte manieren om kwetsbare groepen rechtstreeks in die dialoog te betrekken

Onze standpunten

  • een toereikend minimuminkomen als basis voor een menswaardig bestaan
  • optrekken van de uitkeringen en vervangingsinkomens tot minimaal de Europese armoedegrens
  • een werkgelegenheidsbeleid dat duurzame jobs creëert
  • een arbeidsmarkt die toegankelijk is voor iedereen, zonder discriminatie en met opleidingen en vorming op maat van (kwetsbare) mensen
  • een sociaal activeringsbeleid op maat, gericht op maatschappelijke integratie en losgekoppeld van het recht op inkomen

 
Belangengroepen

We brengen kort- en laaggeschoolden tussen 16 en 65 jaar lokaal samen in belangengroepen. Zij brengen de drempels die de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken en de effecten van het strenge activeringsbeleid in kaart. De groepen werken alternatieven en verbetervoorstellen uit en leggen die bij het beleid op tafel.

In 2018 organiseren we op Vlaams niveau een grote bijeenkomst met alle belangengroepen. We leggen de ervaringen samen en brengen onze good practices over activering onder de aandacht. We organiseren een breed netwerk van partners die ons kunnen helpen bij onze plannen: academici, VVSG, OCMW, vakbonden, Netwerk tegen Armoede enzovoort.