Gemeenteraadsverkiezingen


De vraag wie burgemeester wordt en welke coalitie de gemeente moet besturen, bekleedt een centrale rol in de lokale verkiezingscampagne. Hardere thema’s zoals mobiliteit, grote infrastructuurprojecten of stadsfinanciën domineren veelal het debat. Slechts zelden wordt de lokale stembusslag uitgevochten met scherpe meningsverschillen over pakweg het aantal te bouwen sociale huurwoningen, over toegankelijke dienstverlening op maat, of over ingrepen in de publieke ruimte in achtergestelde wijken.


Sociale thema's beheersen zelden de verkiezingscampagne

‘Ieders stem telt’ doet daar iets aan en plaats de noden van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities op de voorgrond. Net als hogere overheden beschikken lokale besturen over tal van hefbomen die reële verbeteringen kunnen tot stand brengen in het dagelijks leven van mensen en gezinnen die kampen met achterstelling en uitsluiting.

Ons plan

De noden en bekommernissen van mensen die het moeilijker hebben, hoger op de politieke agenda krijgen. We dagen (nieuwe) lokale bestuurders uit om te kiezen voor sociaal beleid.

Wij zijn tevreden als ...

  • de stem van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities luid en duidelijk klinkt in het verkiezingsdebat
  • de beleidsprioriteiten die deze groepen naar voor schuiven op de politieke agenda staan van de komende legislatuur
  • bestuurders het voeren van een sociaal beleid hoog in het vaandel dragen
  • we de solidariteit tussen sterke en zwakkere groepen in de samenleving kunnen bevorderen

 
Meer over de grote lijnen van de campagne