Wonen in de Wachtrij

persbericht 12 december 2017
Behoorlijke huisvesting is een recht. Voor iedereen. Het Crisisplatform Wonen kaart ondertussen al twee jaar de wooncrisis aan. Vandaag publiceren ze hun nota vergezeld van een publieke actie ‘Wonen in de Wachtrij’. De actie symboliseert de lange wachtrijen voor sociale woningen, maar ook de gigantische concurrentie op de private huurmarkt en zelfs het gebrek aan tijdelijke verblijfsoplossingen. Terwijl al die mensen op zoek zijn naar een degelijke woning, worstelen ze tegelijkertijd met hun eigen woonsituatie.

>> lees het persbericht

>> De onzichtbare wooncrisis (DM, 12/12/2017)

>> Veel gezinnen zijn wanhopig op zoek naar een betaalbare woning (DM, 12/12/2017)


Onbelast bijverdienen, tot welke prijs?

opiniestuk 2 november 2017
De voorbije week verfijnde de federale regering het nieuwe statuut van vrijetijdswerk. Vanaf 1 januari 2018 kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot 6000 euro per jaar onbelast bijverdienen met bepaalde activiteiten in het verenigingsleven, klussen bij particulieren en via de deeleconomie (Uber, Airbnb...). Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen Armoede, Caritas Belgium en Welzijnszorg vragen de meerderheidspartijen het huiswerk opnieuw te maken. Het vrijetijdswerk mag de ongelijkheidskloof niet verder uitdiepen.

>> lees het opiniestuk


Grondige bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoede dringend nodig

persbericht 16 juni 2017
De nieuwe kansarmoedecijfers die Kind en Gezin samenstelt zijn alarmerend. Een nieuwe stijging, ditmaal van 12% naar 12,81%, stelt een grondige bijsturing in het Vlaams Actieplan Armoede in het vooruitzicht. Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe. Het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw doen samen alvast enkele voorstellen.

>> lees het persbericht


Iedereen gelijk voor de wet? Blijkbaar niet ...
De nieuwe Vreemdelingenwet

standpunt Samenlevingsopbouw februari 2017
Op 9 februari 2017 stemde het federaal parlement de nieuwe Vreemdelingenwet. Volgens staatssecretaris Theo Francken maakt deze wet het makkelijker om vreemdelingen die een gevaar voor de nationale veiligheid vormen het land uit te zetten. Samenlevingsopbouw maakt zich zorgen. Strikt genomen betekent dit bijvoorbeeld dat 1/3 van de personeelsploeg van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad zonder enige vorm van proces uitgewezen kan worden, gewoon op basis van afkomst. Probeer met die wetenschap in het achterhoofd als buurt- of opbouwwerker maar eens te werken aan verbondenheid.

>> lees het standpunt


Al drie jaar betalen de laagste inkomens de besparingen

persbericht 18 janauri 2017
Decenniumdoelen 2017, waarvan Samenlevingsopbouw mede-initiatiefnemer is
Decenniumdoelen berekent sinds 2015 de gevolgen van de besparingen op mensen met een laag inkomen. Besparingen treffen iedereen, maar treffen het ene gezin harder dan het andere. Zo voelen gezinnen met een laag inkomen de besparingen veel meer. Zij hebben immers weinig buffers om beknottingen op hun gezinsbudget op te vangen.
Een laag inkomen definiëren we als een inkomen voor een gezin onder de 34.500 euro bruto. Het inkomen wordt verkregen via loon of uit een uitkering.
De meest recente berekeningen tonen aan dat de gezinnen met een laag inkomen in 2017 maandelijks ongeveer 50 euro gemiddeld inleveren.

>> lees het persbericht


Laaggschoold, hoge drempel

opinie 12 januari 2017
Bedrijven vinden moeizaam ongeschoolde werkkrachten stond gisteren in De Standaard. Hakim Benichou van Samenlevingsopbouw stond versteld. Hij heeft andere ervaringen. “Het ontbreekt werkzoekenden nochtans niet aan enthousiasme. Integendeel. Maar dan moeten er wel enkele obstakels worden gesloopt.”

>> lees het opiniestuk (De Standaard, 12 januari 2017)


Bezorgd over verplichte gemeenschapsdienst

Open brief van een sociaal werker 1 november 2016
Op 1 november 2016 werd de gemeenschapsdienst ingevoerd voor wie een leefloon krijgt van het OCMW. Leefloners kunnen ingezet worden voor allerlei taken in ruil voor hun uitkering. Zet deze wetswijziging de deur open voor verplicht vrijwilligerswerk van uitkeringsgerechtigden?

>> lees de Open brief


Begroting in evenwicht, samenleving ontwricht

opinie 20 oktober 2016
Reactie van de sector Samenlevingsopbouw op de federale begroting 2017. Hoe belangrijk een begroting in evenwicht ook is, wanneer de regering deze realiseert zonder een rechtvaardige verdeling van de lasten, wordt een solidaire samenleving verder ontwricht.

>> lees het opiniestuk


Week van Verbondenheid 2016

persbericht 27 september 2016
Met dit initiatief zetten Samenlevingsopbouw en Bond Zonder Naam de eenzaamheid bij mensen die emigreerden in de kijker

>> lees het persbericht

>> een bilan


Ongelijkheid kost ons handenvol geld, mevrouw Rutten

opinie 8 juni 2016
Volgens Gwendoline Rutten, voorzitter Open VLD, "is er op zich niks mis met ongelijkheid, zolang de armsten en de middenklasse er maar op vooruit kunnen gaan." Volgens Samenlevingsopbouw is ongelijkheid een probleem dat heel de samenleving raakt en enkel via doorgedreven herverdeling opgelost kan worden.

>> lees het opiniestuk 'Ongelijkheid kost ons handenvol geld, mevrouw Rutten' (De Morgen, 8 juni 2016)


Nu kiezen voor uitdagingen van de toekomst: kinderarmoede verdwijnt niet vanzelf

opiniestuk 28 april 2016
Decenniumdoelen 2017, waarvan Samenlevingsopbouw mede-initiatiefnemer is
De Vlaamse regering stelde zich tot doel om de kinderbijslagen te vereenvoudigen door het afschaffen van leeftijds- en rangtoeslagen. Daarnaast zou niet langer het statuut (werkloze, alleenstaande ouder ...) de eerste basis zijn voor het toekennen van sociale toeslagen, maar wel het inkomen. Het regeerakkoord stelt verder dat de kinderbijslagen een recht van het kind worden. Wat inhoudt dat de kinderbijslag onvoorwaardelijk moet zijn. Tenslotte staat in het Vlaams actieplan armoedebestrijding zeer duidelijk dat gezinnen in armoede er in het nieuwe systeem niet mogen op achteruitgaan.
Dat laatste is een zeer zwakke doelstelling. Het krachtigste instrument in de strijd tegen inkomensarmoede op Vlaams niveau is de kinderbijslag. Deze niet extra inzetten in de strijd tegen kinderarmoede, betekent zoveel als de doelstellingen in de strijd tegen kinderarmoede aan de kant schuiven.

>> lees het opiniestuk van Decenniumdoelen 2017

>> lees 'Kinderarmoede verdwijnt niet vanzelf' (De Standaard online, 2 mei 2016)


Energieplan hoopgevend, energiearmoedebeleid nog onzeker

persbericht 5 maart 2016
Met haar Energieplan zet minister Turtelboom de contouren uit voor de aanpak van energiearmoede via sociale maatregelen en via energiebesparing.
Samenlevingsopbouw kan die contouren best smaken maar ziet ook gemiste kansen en vooral een te beperkt budget. Bovendien moet niet alleen minister Turtelboom aan de slag. Aan de basis van (energie-)armoede liggen onder meer ook een te laag inkomen om menswaardig van te leven en de hoge huurprijzen op de private woonmarkt.

>> lees het persbericht

>> lees 'Energiefactuur drijft mensen met laag inkomen tot wanhoop' (De Morgen, 4 maart 2016)


Opvangprobleem wordt straks woonprobleem

opiniestuk 2 november 2015
Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen Armoede, VVSG, Minderhedenforum vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 11.11.11, Vlaams Huurdersplatform vzw, Orbit vzw, HUURpunt vzw, Beweging.net
Ondertussen zijn de tentenkampen opgeruimd en halen vluchtende volwassenen en kinderen niet langer dagelijks de voorpagina's van kranten en sociale media. Niettemin blijft de verhoogde instroom van vluchtelingen in Vlaanderen wel voor grote uitdagingen zorgen. Eens erkend als vluchteling, moeten mensen vanuit de opvanginitiatieven op zoek naar een plek op onze reguliere woningmarkt. Daarom dringen doortastende maatregelen zich op: betere toegang tot huursubsidies, versterking van sociale verhuurkantoren, en verhoging van het bouwritme voor sociale woningen.

>> lees het opiniestuk op deredactie.be


Rekening groene stroom doorgeschoven naar gezinnen

persbericht 13 oktober 2015
Vanaf volgend jaar betalen bedrijven een kleiner deel van de groenestroomfactuur. De NMBS, gezinnen en kmo’s moeten meer ophoesten. Dat blijkt uit een beslissing die de Vlaamse Regering in alle stilte wil doordrukken. Met deze doorschuifoperatie dreigt de minister het draagvlak voor de energietransitie te ondergraven, zo stellen Samenlevingsopbouw, ABVV, ACV en Bond Beter Leefmilieu. “Morgen ligt deze beslissing voor in de energiecommissie van het Vlaams Parlement. We vragen de parlementsleden om deze ondemocratische beslissing niet te steunen. De financiering van de energietransitie vraagt een transparant en onderbouwd debat, geen eenzijdige doorschuifoperatie achter de schermen.”

>> lees het persbericht


Over gelijkheid onderhandel je niet - #opdevlucht

standpunt 10 september 2015
Samenlevingsopbouw maakt zich zorgen over de actuele beeldvorming over wat de ‘vluchtelingencrisis’ genoemd wordt en eigenlijk een opvangcrisis is. De fundamentele afspraken die opgenomen zijn in de Conventie van Genève staan onder druk. Verschillende stemmen gaan op om de toegang tot sociale rechten van vluchtelingen te beperken of vertragen. Samenlevingsopbouw waarschuwt vandaag voor een samenleving waarin bepaalde groepen meer plichten en minder rechten hebben dan anderen. Op korte termijn is dit politiek scoren, maar dit zal uiteindelijk alleen armoede in de kaart spelen.

>> lees het standpunt


Symtoombestrijding of structurele armoedebestrijding?

standpunt 8 mei 2015
De Vlaamse regering heeft van armoedebestrijding een prioriteit gemaakt. Vandaag maakte minister Liesbeth Homans, bevoegd voor armoedebestrijding, drie concrete maatregelen bekend: gezonde 1 euro-maaltijden aanbieden, overschotten van supermarkten overhevelen naar voedselbanken, financieel bijspringen om sporten voor kinderen uit kansarme gezinnen mogelijk te maken.
De kritiek van Samenlevingsopbouw en andere armoedeorganisaties is dat deze maatregelen een accute nood leningen, maar geen structurele oplossing bieden voor armoede. Opbouwwerker Bert en Angela van Ontmoetingshuis Moazoart (Lokeren) lichten in Terzake (VRT, 8 mei 2015) de keuze van Samenlevingsopbouw voor structurele maatregelen toe.

>> bekijk de Terzake-reportage (VRT, 08/05/2015)


Huursubsidie voor private huurders met betalingsmoeilijkheden

standpunt 3 maart 2015
In aanloop naar de verkiezingen van oktober 2014 voerden Samenlevingsopbouw, het Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Huurdersplatform actie voor meer betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen onder de noemer '1/3 is de max'. Vandaag blijkt uit het Grote Woononderzoek dat de Vlaamse regering op dit vlak dringend een versnelling hoger moet schakelen. Het Steunpunt Wonen berekende dat bijna 150.000 huishoudens na het betalen van de huur te weinig overhouden om menswaardig te kunnen leven. De drie organisaties pleiten voor een huursubsidie voor private huurders die met betalingsmoeilijkheden kampen. Onze politici moeten begrijpen dat betaalbaar en kwaliteitsvol wonen een basisrecht is waar een beschaafde samenleving niet op kan toegeven.

>> lees het standpunt


'Toekomstoriëntatie' wil uitgeprocedeerde asielzoekers weer perspectief bieden

standpunt 27 november 2014
Wouter Van Bellingen, directeur Minderhedenforum, krijgt elke week een forum op Knack.be. De ene week schrijft hij zelf, de andere week geeft hij zijn pen door. Deze keer aan Ronnie Tack, opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw Brussel. Ronnie ondersteunt mensen zonder wettig verblijf in de uitoefening van hun grondrechten en in hun keuze voor een zinvol toekomstperspectief. Naar aanleiding van de documentairereeks 'Weg van België' (Canvas) plaatst hij enkele kanttekeningen bij het huidige asiel- en migratiebeleid.

>> lees het standpunt


Nederlands spreken in sociale woningen: van ideologie naar realiteit

standpunt 26 november 2014
Vlaams minister van Wonen wil boetes opleggen aan (kandidaat) sociale huurders die onvoldoende Nederlands kennen. Samenlevingsopbouw ontkracht enkele mythes.

>> lees het standpunt


Dorpsrestaurants op het menu! Een te smaken initiatief

persbericht 15 mei 2014
Een dorpsrestaurant brengt mensen samen, biedt gezonde en goedkope maaltijden aan, zorgt voor sociale tewerkstelling en/of zinvol vrijwilligerswerk, is een springplank voor nieuwe dorpsvoorzieningen, brengt informatie en dienstverlening dicht bij de mensen, en is een antenne om noden op te sporen. Het model is eenvoudig, de impact groot. Samenlevingsopbouw in West-Vlaanderen en in Limburg ontwikkelden het model en publiceerden samen een draaiboek voor starters.

>> lees het persbericht


Ieders stem telt 2014 lanceert 'Stemmen is geen spel'

persbericht 24 maart 2014
'Ieders stem telt', een project van Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg, Welzijnschakels, Uit de Marge en tal van lokale partners in Vlaanderen en Brussel lanceert de interactieve en informatieve website 'Stemmen is geen spel'. De site wil de burger bij de komende stembusslag van 25 mei 2014 aanzetten te kiezen voor een sociaal beleid.

>> lees het persbericht


Zorgnetwerken krijgt het Flanders' Care project partner label uit handen van Welzijnsminister Jo Vandeurzen

persbericht 17 maart 2014
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen ontwikkelt en ondersteunt sinds 2005 zorgnetwerken. Dit zijn lokale voorzieningen die een aanvullend dienstenaanbod brengen bij kwetsbare mensen. Vanaf 2011 gaat Samenlevingsopbouw samen met Cera na of en hoe zorgnetwerken ook een rol kunnen opnemen bij lokale armoedebestrijding. De minister looft het innovatieve werk van Samenlevingsopbouw en overhandigde het Flanders' Care project partner label 'Slimmer zorgen voor morgen'


Het 'recht op wonen' bestaan 20 jaar in België

persbericht 25 februari 2014
27 februari 1994: België neemt het 'recht op wonen' op in artikel 23 van de Grondwet.
25 februari 2014: 20 jaar later stellen we vast dat de woonsituatie voor gezinnen met een laag inkomen er niet beter op geworden is.

Vlaamse, Brusselse en Waalse verenigingen die ijveren voor het 'recht op wonen' en organisaties die strijden tegen armoede, voeren actie in Molenbeek. In aanwezigheid van de drie gewestministers van Huisvesting onthullen zij een ijssculptuur (huis en sleutel) die symbool staat voor het fragiele recht op wonen. Ook Samenlevingsopbouw steunt de actie.

>> lees het persbericht


Iedereen moet dezelfde kansen krijgen op een menswaardig inkomen

persbericht 14 januari 2014
Minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten, zegt dat de leefloonbedragen te laag zijn. Ze pleit voor het optrekken van het leefloon tot de Europese armoederisicodrempel. Samenlevingsopbouw reageert

>> lees het persbericht


Het sprookje is uitverteld: 10 jaar vrije energiemarkt

persbericht 1 juli 2013
1 juli 2003 - de energiemarkt wordt vrij
1 juli 2013 - tien jaar later: wie wordt er beter van? In wiens voordeel helt de balans?
Het project Energie en Armoede van Samenlevingsopbouw strijdt al meer dan tien jaar voor een 'recht op energie' voor iedereen 

>> lees het persbericht


Sociale statistieken 2013 onderschatten de energiearmoede

persbericht 13 juni 2013
Gisteren presenteerde de VREG de Sociale Statistieken 2013. Volgens Samenlevingsopbouw wordt in dit rapport de energiearmoede danig onderschat. Mensen die noodgedwongen allerlei overlevingsstrategieën toepassen om hun huis te verwarmen, komen niet voor in deze cijfers

>> lees het persbericht


Urgentie: hoog! Werk maken van sociaal beleid

persbericht 28 januari 2013
Op 2 januari 2013, bij de installatie van de nieuwe gemeenteraden, deelden Samenlevingsopbouw en de partners van 'Ieders stem telt' zakdoeken met een reminder uit. Met de actie sporen ze de nieuwe raadsleden aan om de komende zes jaar hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ook lokale besturen hebben hefbomen in handen om armoede en sociale uitsluiting aan te pakken en een verschil te maken voor mensen die het moeilijk hebben.

>> lees het persbericht