Samen staan we sterker! Daarom bundelen de instituten de krachten. Zij leggen hun ervaringen en resultaten samen en ontwikkelen nieuwe praktijken. Dit vormt de basis voor het gezamenlijk beleidswerk.

 

Samenlevingsopbouw doet ook aan politiek

  • Samenlevingsopbouw wil structurele veranderingen zien die een oplossing bieden voor gemeenschappelijke problemen van achterstelling en uitsluiting.
  • Onze praktijkervaringen vertalen we in beleidsvoorstellen.
  • We zetten beleidsmakers op alle politieke niveaus ertoe aan een sociaal beleid te voeren. Het beleid bepaalt immers of er naar kwetsbare groepen geluisterd wordt en of onze samenleving in sociale richting evolueert.
  • We zoeken steeds naar de meest geschikte manieren om kwetsbare groepen rechtstreeks in die dialoog te betrekken

Onze standpunten

  • een leef- en woonomgeving waar mensen zich thuis voelen, met toegankelijke diensten en voorzieningen
  • openbare ruimtes benutten voor ontmoeting, ontplooiing en engagement
  • een leef- en woonomgeving die ook de belangen van kwetsbare bewoners voorop stelt

 

Participatie wordt gesmaakt

Jarenlang projectwerk over bewonersparticipatie vond zijn weerslag in de website 'participatiewordtgesmaakt.be' een initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. De site is een handig instrument voor bewonersgroepen en besturen die werk willen maken van participatie.