Samen staan we sterker! Daarom bundelen de instituten de krachten in het samenwerkingsverband Maatschappelijke Dienstverlening. Zij leggen hun ervaringen en resultaten samen en ontwikkelen nieuwe praktijken in pilootprojecten. Dit vormt de basis voor het gezamenlijk beleidswerk.


Samenlevingsopbouw doet ook aan politiek

  • Samenlevingsopbouw wil structurele veranderingen zien die een oplossing bieden voor gemeenschappelijke problemen van achterstelling en uitsluiting.
  • Onze praktijkervaringen vertalen we in beleidsvoorstellen.
  • We zetten beleidsmakers op alle politieke niveaus ertoe aan een sociaal beleid te voeren. Het beleid bepaalt immers of er naar kwetsbare groepen geluisterd wordt en of onze samenleving in sociale richting evolueert.
  • We zoeken steeds naar de meest geschikte manieren om kwetsbare groepen rechtstreeks in die dialoog te betrekken

Onze standpunten

  • het recht op goede maatschappelijke dienstverlening en de automatische toekenning van rechten
  • maatschappelijke diensten die actief op zoek gaan naar mensen die hun rechten niet of onvolledig benutten
  • vlotte toegang tot betaalbare eerstelijns (geestelijke) gezondheidszorg van goede kwaliteit

 

Project Lokaal Proactief Kader (2012 – 2014)

In opdracht van Welzijnsminister Jo Vandeurzen ontwikkelde Samenlevingsopbouw samen met vele partners het kader ‘lokaal proactief handelen’ (2012-2014). ‘Proactief handelen’ betekent dat hulp- en dienstverleningsorganisaties, zoals het OCMW of de mutualiteiten, zelf het initiatief nemen om mensen te bereiken, te informeren of hulp te bieden. Dienstverleners zetten zelf de nodige stappen om ervoor te zorgen dat elke rechthebbende zijn rechten ook realiseert

De digitale publicatie 'Iedereen beschermd' zet het materiaal samen dat in het project ontwikkeld werd en maakt links naar praktijkvoorbeelden en nuttige instrumenten.

Samenlevingsopbouw ontwikkelde dit project i.s.m. Netwerk tegen Armoede, Uit de Marge vzw, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk/Straathoekwerk, Minderhedenforum, HIVA - Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, VVSG, VVP, Vlaamse overheid - kabinet van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Geïntegreerde basisvoorziening (2016-2020)

Een element uit het kader 'lokaal proactief handelen' is de geïntegreerde basisvoorziening. De basisvoorziening is een schakel naar toegankelijke eerstelijnshulp- en dienstverlening in de strijd tegen onderbescherming. We volgen een tiental basisvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel en werken een model 'geïntegreerde basisvoorziening' uit. We maken het model ruim bekend en zetten stappen om het te verankeren.