Waardig Werk voor iedereen


Iedereen heeft recht op duurzaam en kwaliteitsvol werk. Een job op de reguliere of sociale arbeidsmarkt waarbij men zich goed voelt en met voldoende inkomen. Helaas belemmeren de hoge eisen van de arbeidsmarkt en de gevraagde kwalificaties vooral kwetsbare mensen de toegang tot werk. Mensen die afhankelijk zijn van een vervangingsinkomen of een leefloon moeten aan steeds meer voorwaarden voldoen om hun rechten te vrijwaren. Wie geschorst wordt, valt zonder inkomen.

arbeid blauwEen sociaal activeringsbeleid

 

Ons plan 2016-2020

Mensen in maatschappelijk kwetsbare posities verdienen een kwaliteitsvolle begeleiding bij hun zoektocht naar werk. We stimuleren overheden en instanties om een inclusief en emanciperend activeringsbeleid te voeren op maat van kort- en laaggeschoolden. Samen met werkgevers en interimkantoren willen we de kansen op de reguliere arbeidsmarkt voor deze groep verhogen. Met VDAB, OCMW en actoren uit het brede welzijnswerk werken we sluitende begeleidingsformules uit.

We brengen kort- en laaggeschoolden tussen 16 en 65 jaar lokaal samen in belangengroepen. Zij brengen de drempels die de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken en de effecten van het strenge activeringsbeleid in kaart. De groepen werken alternatieven en verbetervoorstellen uit en leggen die bij het beleid op tafel.

Wij zijn tevreden als ...

  • mensen in maatschappelijk kwetsbare posities goed begeleid worden in hun zoektocht naar werk
  • deze mensen toegang hebben tot passend, duurzaam werk en zinvolle activiteiten zodat zij waardig kunnen deelnemen aan de samenleving
  • overheden een sociaal activeringsbeleid voeren, gericht op maatschappelijke integratie
  • iedereen een toereikend inkomen heeft — uitkering of loon — als basis voor een menswaardig leven