Van symbool naar hefboom in armoedebestrijding?

Voorstelling federaal Jaarboek 'Armoede in België 2017'
Résidence Palace, Brussel


Het 7e federale Jaarboek focust op het belang van de sociale grondrechten. In 1994 werden vijf sociale grondrechten in de Grondwet opgenomen: het recht op arbeid, sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en bijstand, behoorlijke huisvesting, gezond leefmilieu en culturele en maatschappelijk ontplooiing. Het zijn rechten die de pijlers (moeten) vormen van onze samenleving. Vooral mensen in armoede beschikken niet over de mogelijkheden om deze grondrechten te realiseren.

Divers cijfermateriaal brengt de ongelijke toegang tot de sociale grondrechten in België in beeld. Aan elk grondrecht wordt een hoofdstuk gewijd. Zo komen de gevolgen van de wet op wendbaar en werkbaar werk voor mensen in armoede aan bod, het belang van de automatische rechtentoekenning in de sociale bescherming, de afdwingbaarheid van het recht op wonen en het debat over milieurechtvaardigheid.
Sociale grondrechten zijn een belangrijke toetssteen voor de doelmatigheid van het armoedebestrijdingsbeleid van het lokale tot het Europese niveau. De aanwezigheid van deze rechten in diverse beleidscontexten wordt uitgebreid bekeken.


>> Bekijk het programma van het colloquium en hoe inschrijven


Terug naar het nieuwsoverzicht