Samenlevingsopbouw komt op voor

 • het recht op een menswaardig bestaan
 • ook voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities: mensen in armoede, sociale huurders, thuislozen, alleenstaanden, mensen zonder wettig verblijf, laaggeschoolde langdurig werklozen

Samenlevingsopbouw ondersteunt en versterkt

 • deze mensen in hun strijd tegen uitsluiting en achterstelling
 • streeft samen met hen naar structurele veranderingen

Samenlevingsopbouw zet in op

 • het realiseren van de toegang tot sociale grondrechten: behoorlijke huisvesting, onderwijs, sociale zekerheid, gezondheid, arbeid, gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing
 • de grond- en mensenrechten zijn het kompas om structurele veranderingen te realiseren

Samenlevingsopbouw gaat aan de slag

 • met groepen mensen met een gemeenschappelijke achterstellingsproblematiek
 • en in aandachtsgebieden, met een integrale aanpak op 3 sporen: realiseren van de toegang tot grondrechten, community building, en het publiek maken van de ruimte

Opbouwwerkers

 • werken aan structurele veranderingen die een oplossing bieden voor problemen van kwetsbare groepen in de samenleving
 • ondersteunen en versterken kwetsbare groepen om daar zelf een rol in op te nemen, waardoor ze opnieuw in hun eigen kunnen gaan geloven en aan de samenleving deelnemen

Samenlevingsopbouw draagt bij

 • aan een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving
 • met een evenwicht tussen de waarden van vrijheid, gelijkheid, solidariteit

Samenlevingsopbouw werkt samen

 • met partners die gelijkaardige doelstellingen nastreven
 • onder meer met OCMW, CAW, mutualiteiten, sociale huisvestingsmaatschappijen, steden en gemeenten, scholen en andere