De sector Samenlevingsopbouw dat zijn acht regionale instituten; één in elke Vlaamse provincie en in de steden Antwerpen, Brussel, Gent. De instituten worden erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (Welzijn - decreet Maatschappelijk opbouwwerk, 26 juni 1991).

De regionale instituten voeren een meerjarenplan (van 5 jaar) uit in hun werkgebied. Zij ondersteunen de opbouwwerkers, en soms ook buurtwerkers, die lokaal projecten uitvoeren. De instituten stellen hun expertise ook ter beschikking van andere middenveldorganisaties of van besturen.

De instituten werken samen om hun werk meer zichtbaar te maken en meer impact te realiseren. Voor de periode 2016-2020 zetten ze gezamenlijk intensief in op: wonen op maat, de kloof arbeidsmarkt-laaggeschoolden, de strijd tegen onderbescherming vanuit basisvoorzieningen, betere toegang tot gezondheidszorg, goed onderwijs voor alle kinderen en de campagne 'Ieders stem telt' bij de verkiezingen van 2018 en 2019. De instituten ontwikkelen samen nieuwe praktijken en visies, bevorderen de deskundigheid van hun werkers en doen beleidswerk. Ze overleggen en maken afspraken over vorming en communicatie.

Bij dat alles krijgen ze cruciale ondersteuning van SAM, steunpunt Mens en Samenleving, op vlak van coördinatie, onderzoek en methodiekontwikkeling, thematisch beleidswerk en expertiseontwikkeling, vormings- en leerbeleidswerk en communicatie, IT en logistiek.

De Beleidsgroep Samenlevingsopbouw behartigt de belangen van de sector. Op sectorniveau is er een beleidsmedewerker en een woordvoerder.

De campagne 'Ieders stem telt' is een sectorproject dat in tijden van verkiezingen stem geeft aan mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. De campagne wordt gevoerd samen met vele nationale en lokale partnerorganisaties.