Samenlevingsopbouw is georganiseerd in acht regionale vzw's in de Vlaamse provincies en in de steden Antwerpen, Brussel, Gent. Zij worden erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (Welzijn - decreet Maatschappelijk opbouwwerk, 26 juni 1991).

De regionale vzw's voeren een meerjarenplan (van 5 jaar) uit in hun werkgebied. Zij ondersteunen de opbouwwerkers, en soms ook buurtwerkers, die lokaal projecten uitvoeren. De vzw's stellen hun expertise ter beschikking van andere middenveldorganisaties of van besturen.

De acht vzw's werken samen om hun werk meer zichtbaar te maken en voor een maximale impact. Voor de periode 2016-2020 zetten ze gezamenlijk in op: wonen op maat, de kloof arbeidsmarkt-laaggeschoolden, de strijd tegen onderbescherming vanuit basisvoorzieningen, betere toegang tot gezondheidszorg, goed onderwijs voor alle kinderen en de campagne 'Ieders stem telt' bij de verkiezingen van 2018 en 2019. Ze ontwikkelen samen nieuwe praktijken en visies, bevorderen de deskundigheid van hun werkers en doen beleidswerk. Ze overleggen en maken afspraken over vorming en communicatie.

Voor sommige onderdelen is er samenwerking en ondersteuning van SAM vzw, steunpunt Mens en Samenleving.

De Beleidsgroep Samenlevingsopbouw behartigt de belangen van de sector. Er een beleidsmedewerker en een woordvoerder/communicatie-expert.

De campagne 'Ieders stem telt' is het sectorproject dat in tijden van verkiezingen stem geeft aan mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. De campagne wordt gevoerd samen met vele nationale en lokale partnerorganisaties.