Een goede en betaalbare woning voor iedereen


Wonen is een grondrecht. De Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een degelijke en betaalbare woning, op woonzekerheid en op een leefbare woonomgeving. Toch zijn er mensen die in slechte en te dure woningen wonen, vaak moeten verhuizen, en in achtergestelde buurten leven. Hun recht op wonen moet worden afgedwongen, zowel op de privémarkt als in sociale woningen.

wonen blauwWonen op maat

 


Ons plan 2016-2020

We zoeken samen met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities naar creatieve oplossingen voor een breder en divers aanbod van woonvormen. We realiseren kleinschalige projecten die het aanbod aan betaalbare, kwaliteitsvolle en aangepaste woningen verruimt. Bijvoorbeeld voor ouderen, woonwagenbewoners, dak- en thuislozen. Met onze vertegenwoordiger in de Vlaamse Woonraad volgen we het woonbeleid van nabij op.

We vergroten de kansen van mensen in armoede op energiezuinig wonen. Verhuurders manen we aan de kwaliteit en energieprestatie van hun huurwoning te verbeteren. De knelpunten en drempels die we vaststellen, vertalen we naar beleidsaanbevelingen.

Wij zijn tevreden als ...

  • er een substantiële uitbreiding komt van het aanbod aan betaalbare, kwaliteitsvolle woningen op de private en de sociale woonmarkt
  • we erin slagen innovatieve, kleinschalige en/of collectieve woonvormen op maat van specifieke doelgroepen te ontwikkelen
  • er een sociaal energiebeleid gevoerd wordt en het ‘Recht op energie’ voor iedereen geldt
  • ook voor mensen in armoede de kansen op energiezuinig wonen vergroten